Algemene verkoopsvoorwaarden Chick & Chicken Company bv

Ondernemingsnummer: BE0748.771.803

Artikel 1

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkochte bereide gerechten en drankproducten. Chick & Chicken Company bv wordt vanaf nu de “CCC BV“ genoemd. De klant gaat akkoord met onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de CCC BV, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van CCC BV en zijn directie.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien de KLANT niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat KLANT in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2

Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van de CCC BV vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het feest waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. De CCC BV  kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn INCLUSIEF BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is De CCC BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de CCC BV anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht De CCC BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. De CCC BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de KLANT de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de CCC BV op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de CCC BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de KLANT toerekenbaar is, is CCC BV gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de de KLANT zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is de CCC BV gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 4

Overmacht

 1. De CCC BV  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de CCC BV geen invloed kan uitoefenen,
 3. De CCC BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 5

Betaling

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door de CCC BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door CCC BV aangegeven.
 2. Indien de KLANT in gebreke blijft in de tijdige betaling van een REKENING dan is de KLANT van rechtswege in verzuim. De KLANT is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd DE KLANT is in verzuim is tot het moment van voldoening.
 3. Indien de KLANT tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op, Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de KLANT geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 6

Aansprakelijkheid

 1. Indien de CCC BV  aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. De CCC BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De CCC BV is uitgegaan van door of namens de Op de verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien de CCC BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de CCC BV beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van de CCC BV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. De CCC BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.